Formularz kontaktowy

Sprawy prowadzone przez Kancelarię

 
  • Odszkodowanie z ubezpieczenia NNW - 11/10/2016
Kolejna sprawa wygrana przeciwko ubezpieczycielowi.
 
W sierpniu 2013 r. nasz klient kierując samochodem spowodował ze swojej winy wypadek komunikacyjny. W związku z tym, że posiadał wykupioną polisę NNW w zakładzie ubezpieczeń na kwotę 15.000 zł, mógł domagać się odszkodowania od swojego ubezpieczyciela, mimo wyrządzenia szkody z własnej winy.
 
Zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania argumentując, że nasz klient zemdlał w trakcie kierowania pojazdem, zatem wypadek nie nosi znamion nieszczęśliwszego wypadku, zdefiniowanego w polisie.
 
W związku z powyższym, nasza kancelaria pozwała zakład ubezpieczeń domagając się zapłaty na rzecz klienta odszkodowania w maksymalnej kwocie, tj. 15.000 zł.
 
Sąd Rejonowy w Kłodzku wyrokiem z dnia 11 października 2016 r. uwzględnił nasze roszczenia w całości, zasądzając na rzecz  klienta kwotę 15.000 zł (wraz z odsetkami) tytułem odszkodowania oraz kwotę 5 055,62 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok uprawomocnił się wobec nie wywiedzenia apelacji przez zakład ubezpieczeń.
 
Dla zainteresowanych załączamy wyrok sądu w tej sprawie (po anonomizacji danych osobowych) - wyrok.


  • Odszkodowanie z OC sprawcy - 27/08/2016

Do naszej kancelarii zgłosił się klient, którego pojazd mechaniczny ucierpiał w kolizji drogowej z winy kierowcy innego pojazdu. W odczuciu klienta wypłacone odszkodowanie zostało znacznie zaniżone przez zakład ubezpieczeń.

Kancelaria zleciła rzeczoznawcy wykonanie rzetelnego kosztorysu naprawy, tak aby poszkodowany pojazd klienta został przywrócony do stanu sprzed szkody (między innymi częściami oryginalnymi-serwisowymi (typu O), baz amortyzacji, według właściwej stawki za roboczogodzinę). Kalkulacja ta wykazała, że koszt przywrócenia pojazd do stanu sprzed szkody wynosi 14.471,61 zł.

Bez naszej interwencji, Ubezpieczyciel wypłacił klientowi odszkodowanie opiewające na 5.253,34 zł.

Na skutek podjętych przez kancelarię działań przedsądowych, z ubezpieczycielem zawarta została ugoda, w ramach której przyznał on naszemu klientowi łączne odszkodowanie w kwocie 13.006 zł, tj. dopłatę w kwocie 7.752,66 zł ponad wypłacone już odszkodowanie.

Zawarta ugoda, pomimo początkowych obiekcji ubezpieczyciela, zawierała postanowienie, zgodnie z którym nie dotyczy ona ewentualnych szkód osobowych doznanych przez naszego klienta w kolizji.  • Serwis OKO.press cytuje naszego prawnika - 01/08/2016
Nasz prawnik Igor Robert Dereń komentuje w mediach sprawę dotyczącą procedury ekstradycyjnej: artykuł.


  • Odszkodowanie z OC sprawcy - 10/12/2015
Na skutek kolizji drogowej z dnia 20 marca 2013 r., uszkodzeniu uległ pojazd mechaniczny należący do naszego klienta, z winy sprawcy zdarzenia. Ubezpieczyciel wypłacił poszkodowanemu "bezsporną" kwotę odszkodowania opiewającą na 3.673,95 zł. Towarzystwo ubezpieczeń nie zgodziło się dopłacić odszkodowania na drodze pozasądowej, mimo wystosowanego przez kancelarię przedsądowego wezwania do zapłaty. Sąd wyrokiem z dnia 10 grudnia 2015 r. zasądził na rzecz naszego klienta łączną sumę 24.775,42 zł, obejmującą kwotę 17.304,85 zł tytułem odszkodowania, 3.283 zł tytułem kosztów procesu oraz 4187,57 zł tytułem odsetek ustawowych za zwłokę.

Mając na względzie powyższe, na skutek działań podjętych przez kancelarię, nasz klient otrzymał dopłatę w  kwocie 24.775,42 zł.

Link do wyroku sądu, który uwzględnia w całości roszczenia wywiedzione przez kancelarię - wyrok.