Formularz kontaktowy

Legalizacja pobytu i obywatelstwo

Nasza kancelaria udzieli Państwu profesjonalnego i kompleksowego wsparcia w szeroko pojętych sprawach cudzoziemców. Przygotowujemy odpowiednie wnioski i zapewniamy należytą reprezentację przez cały okres trwania procedur, których czas niekiedy wydłuża się ponad miarę. Oferujemy pomoc w uzyskaniu i skompletowaniu niezbędnych na potrzeby poniższych procedur dokumentów, co może polegać na transkrypcji aktów stanu cywilnego, jak i przeprowadzeniu niezbędnych poszukiwań w zasobach archiwalnych.

 

LEGALIZACJA POBYTU

Dysponujemy bogatym doświadczeniem w reprezentowaniu naszych klientów przed organami władzy publicznej, celem legalizacji pobytu w Polsce. Wskazać przy tym należy zwłaszcza, na szerokie grono naszych zadowolonych klientów, którzy uzyskali kartę pobytu w wyniku postępowania toczącego się w tym przedmiocie przed Wojewodą Dolnośląskim.

Z chęcią udzielimy Państwu wsparcia w sprawach uzyskania:

  • zezwolenia na pobyt stały;
  • zezwolenia na pobyt czasowy;
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  • udzielenia lub przedłużenia wizy, zarówno Schengen jak i krajowej;
  • przedłużenia pobytu, który odbywa się w ramach ruchu bezwizowego.

 

PRACA CUDZOZIEMCÓW

Udzielamy wsparcia klientom chcącym uzyskać prawo do wykonywania pracy na terenie Polski, a także pracodawcom, którzy zamierzają zatrudniać cudzoziemców. W tym zakresie wskazać należy wsparcie w sprawach uzyskania:

  • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;
  • zezwolenia na pracę;
  • zezwolenia na pracę sezonową;
  • wpisu do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 

OBYWATELSTWO

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach dotyczących uzyskania przez nich obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym o uznanie za obywatela przed właściwym miejscowo Wojewodą, o nadanie obywatelstwa przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także w sprawach o przywrócenie obywatelstwa przed ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

Wspieramy rozwój przedsiębiorczości poprzez pomoc naszym klientom w rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez jej rejestrację, a także bieżące doradztwo w zakresie jej prowadzenia i podejmowania działań gospodarczych. Dotyczy to zarówno działalności prowadzonej w formie jednoosobowej, jak i w formie spółek prawa handlowego.

 

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

Pomagamy naszym klientom zza granicy dokonać inwestycji w nieruchomości znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmuje to zarówno znalezienie odpowiedniej inwestycji, pośrednictwo przy jej zakupie, jak i reprezentację - w niezbędnych przypadkach - przed ministrem właściwym do spraw wewnętrznych celem uzyskania zezwolenia na jej nabycie.